ایزو 3834، استاندارد اجباری جوشکاری

استاندارد ISO 3834 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی را در شش بخش شامل می شود. این استاندارد اخیرا توسط شورای عالی استاندارد بعنوان استاندارد اجباری بمنظور جوشکاری های مورد استفاده در کارگاه های ساخت و نصب مورد تصویب قرار گرفت.

استاندارد ایزو 3834 که توسط سازمان ملی استاندارد ایران نیز در 6 مجلد ترجمه و منتشر شده است در سه سطح الزامات کیفیت جوشکاری را بیان می نماید. این سه سطح شامل 2-3834، 3-3834 و 4-3834 می باشد که سخت گیرانه ترین این الزامات استاندارد 2-3834 است و به ترتیب الزامات آن در استانداردهای 3-3834 و 4-3834 ساده تر می شود.

اگر شرکتی بتواند بر اساس استاندارد 2-3834 مورد ارزیابی انطباق قرار گیرد و در نهایت موفق به دریافت گواهینامه این استاندارد شود مطمئنا استانداردهای دیگر 3-3834 و 4-3834 را نیز خواهد داشت.

بخشهای مختلف این استاندارد بشرح زیر است که در بخش پیوست می توانید زبان اصلی این استاندارد و ترجمه آنها را دریافت  یا دانلود نمایید.

شماره استاندارد: IRAN\ISO 3834-1
موضوع: الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی-قسمت اول -معیاری برای انتخاب سطح مناسب الزامات کیفیت

شماره استاندارد: IRAN\ISO 3834-2
موضوع: الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی-قسمت دوم -الزامات کیفیتی جامع

شماره استاندارد: IRAN\ISO 3834-3
موضوع: الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی-قسمت سوم -الزامات کیفیتی استاندارد

شماره استاندارد: IRAN\ISO 3834-4
موضوع: الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی-قسمت چهارم -الزامات کیفیتی ابتدایی

شماره استاندارد: IRAN\ISO 3834-5
موضوع: الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی-قسمت پنجم -مستنداتی که برای ادعای انطباق با الزامات کیفیتی استانداردهای ملی ایران -ایزو به شماره های 2-3834و3-3834یا 4-3834 پیروی از آنها لازم است

شماره استاندارد: IRAN\ISO 3834-6
موضوع: الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی قسمت ششم-راهنمایی هایی برای استقرار استاندارد ایران ایزو3834

پیوست ها: دانلود فایل (3834-1.pdf)IRAN/ISO 3834-1 [ایران ایزو 1-3834] 152 Kb 5 دانلودها دانلود فایل (3834-2.pdf)IRAN/ISO 3834-2 [ایران ایزو 2-3834] 166 Kb 5 دانلودها دانلود فایل (3834-3.pdf)IRAN/ISO 3834-3 [ایران ایزو 3-3834] 159 Kb 4 دانلودها دانلود فایل (3834-4.pdf)IRAN/ISO 3834-4 [ایران ایزو 4-3834] 125 Kb 4 دانلودها دانلود فایل (3834-5.pdf)IRAN/ISO 3834-5 [ایران ایزو 5-3834] 149 Kb 4 دانلودها دانلود فایل (3834-6.pdf)IRAN/ISO 3834-6 [راهنمای استاندارد ایران ایزو 3834] 876 Kb 4 دانلودها دانلود فایل (BS EN ISO 3834-1.pdf)BS EN ISO 3834-1.pdf [ ] 525 Kb 4 دانلودها دانلود فایل (BS EN ISO 3834-2.pdf)BS EN ISO 3834-2.pdf [ ] 533 Kb 4 دانلودها دانلود فایل (BS EN ISO 3834-3.pdf)BS EN ISO 3834-3.pdf [ ] 510 Kb 4 دانلودها دانلود فایل (BS EN ISO 3834-4.pdf)BS EN ISO 3834-4.pdf [ ] 369 Kb 4 دانلودها دانلود فایل (BS EN ISO 3834-5.pdf)BS EN ISO 3834-5.pdf [ ] 361 Kb 4 دانلودها دانلود فایل (Guideline BS EN ISO 3834.pdf)Guideline BS EN ISO 3834.pdf [ ] 602 Kb 4 دانلودها
/ 0 نظر / 138 بازدید