جایگزینی Phased Array بجای رادیوگرافی

 1. چکیده

1.1. دراینمطالب کهدرادامهمطلبمی آیداستبهیکیازعمدهترینومهمترینکاربردهایاینروشیعنیبازرسیجوشوجایگزینیاینروشبارادیوگرافیصنعتیاشارهمیشود

1.2. روشالتراسونیکPhased Arrayازجدیدترینمتدهایبازرسیبهروشالتراسونیکمیباشد. دراینسیستماستفادهازچندینپیزوالکتریکدرکناریکدیگرجهتارسالودریافتامواجبهکمکپردازندههایقویتحولیدرتستهایغیرمخرب بوجود آورده است.

2. آشنایی با روش تست

2.1. در بازرسیجوشبهروشالتراسونیکPhased Arrayهمچونروشمعمولالتراسونیکازامواجفراصوتیجهتتشخیصوبررسیعیوباستفادهمیشودبااینتفاوتکهدراین روش ازپرابهایچندالمانهجایگزینپرابهایتکالمانهگردیدهواستفادهازاسکنالکترونیکیضمنکاهشزمانبازرسی،جایگزیناسکنمکانیکیمیشود .

 

3. مزایایروش Phased Array

3.1. دراختیارداشتنیکسنددائمیازکلیهمراحلبازرسیواسکن.

 • · بنا به تمایل عموم کارفرمایان محترم مبنی بر وجود سند قابل کنترل توسط بازرسان ایشان ، این روش در مقایسه با رادیوگرافی کاربردی بوده و علاوه بر سند قابل بررسی،  کلیه مراحل تست و تنظیمات نیز قابل کنترل میباشد.
 • · فایل هر اسکن جداگانه بوده و قابلیت تغییر ندارد.
 • · بجای استفاه از بایگانی فیلم میتوان فایلها را بصورت سی دی بایگانی نمود.
 • · بازرسین میتوانند کل طول جوش را جهت تطبیق با نتایج اراءه شده مجددا تفسیر نمایند.

 

 

 

3.2. نمایشتصویرهمزمان A-Scan, B-Scan, C-Scan درصفحهنمایش .

 • · بهمراه گزارشات تصاویر هر سه اسکن بصورت فایل یا چاپی قابل ارائه میباشد.
 • · وجود این تصاویر یکه از مهمترین مزیتها جهت تشخیص مناسب عیوب میباشد.
 • ·

 

 

 

3.3. نمایشسهتصویر End View وTop View, Side View ازعیب.

 • · در مقایسه با رادیو گرفی که صرفا نمای پلان جوش قابل بررسی میباشد در این روش نماهای کناری و انتهایی نیز قابل ارائه میباشد.
 • · هر سه نما صورت مدرج و با قابلیت اندازه گیری میباشد
 • · درصورت نیاز میتوان این تصاویر را بصورت چاپی حهت ثبت در گزارش ارائه نمود.

 

 

 

 

3.4. امکانبررسیدقیقعمقواندازهناپیوستگی

 • · یکی از مهمترین مزایای این روش ارائه محل دقیق عیب از نظر موقعیت و عمق میباشد در حالیکه در روش رادیوگرافی میبایست پس از وقوع عیب عمق عیب جداگانه و به روش التراسونیک تعیین گردد.

 

 

3.5. افزایشسرعتبازرسی

 • · این روش به لحاظ راندمان کاری بسیار کاربردی بوده و  میتواند در زمان پیشبرد پروژه تاثیر محسوسی داشته باشد. بطور مقایسه حتی یک سرجوش نیاز به طی یک چرخه 24 ساعته از مرحله شروع تا تفسیر در تست رادیوگرافی داشته که این زمان در این روش به حد  اکثر 1 ساعت زمان انجام تست و تفسیر نیاز دارد.

 

3.6. افزایشضریباطمینانبازرسی

 • · با توجه به محدودیتهای روش رادیوگرافی در یافتن عیوب صفحه ای نظیر LOF , Lamination وترکهای ریز ، روش PAUT جایگزین مناسبی میباشد.

 

3.7. کاهش موثر خطرات ایمنی

 • · از نقطه نظر سیاست گذاری ایمنی این روش بسیار ساده بوده ولی در روش رادیوگرافی ، محدوده زیادی از  کارگاه میبایست از افراد عادی تخلیه شده و همچنین پرتو نگاری با توجه به خطرات جانی زیاد میبایست همواره تحت نظارت بخش ایمنی انجام گردد.
 • · در روش PAUT خطرات ایمنی صرفا به خطرات طبیعی و محیطی محدود شده و بخش عمده ای از مسئولیتهای ایمنی مرتفع میگردد
 • · با توجه به عدم محدودیت ایمنی انجام کار در تمام ساعات امکانپذیر بوده و این امر موجب بهبود زمان پیشرفت پروژه میشود و همچنین بازرسین محترم این امکان را دارند که در صورت لزوم جهت نظارت در کارگاه حضو داشته باشند.

 

3.8. عدم نیازدسترسیبهدوطرفقطعهکار

 • ·در روش رادیوگرافی میبایست دو طرف جوش جهت نصب فیلم و قرار گرفت چشمه دسترس باشد که در این روشضرورینبودهوبادسترسیبهیکطرفقطعهکارنیزبازرسیانجاممیشود.

 

3.9. امکانبازرسیقطعاتضخیم

· با توجه به محدودیت چشمه های رادیوگرافی به ضخامتهای پایین و قابلیت نفوذ بالای صوت در روش PAUT امکان بازرسی قطعات بسیار ضخیم نیز میسر میباشد.
/ 0 نظر / 127 بازدید