سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی دیماه 1391 - کرمان

 

محورهای کنفرانس

پژوهش و فناوری در صنعت جوش و بازرسی
        اهمیت جوشکاری و بازرسی در کشور و توسعه آن
        نقـش جوش و بازرسی در بهبـود کیفیت قطعـات، تجهیزات و سازه های فلزی
        جایگاه فناوری های جوش در توسعه ایمنی و افزایش بهره وری صنایع کشور - روش های جدید
         بازرسی و انجام آزمایش های غیرمخرب درصنایع نفت، گاز، پتروشیمـی و دیگر صنایع
        روش های جدید بازرسی و انجام آزمایش های غیرمخرب درصنایع نفت، گاز، پتروشیمـی و دیگر صنایع

روش تهیه مقالات:

مقالات ارسال شده باید حاصل کارهای پژوهشی اصیل، مطالعات میدانی، تجربیات عملی و فناوریهای
     نـوین برای صنعت جوش و بازرسی باشد.
     مقالات به زبان فارسی حاوی عنوان مقاله، نام نویسنده (نویسندگان) و موسسـه مربوطه و آدرس
     تماس نویسنده (نویسندگان) بـاشد و از طریـق سامانه اینترنتی زیر به دبیرخانه ارسال گردد. پذیـرش
     قطعی مقالات مستلزم دریافت مقاله کامل و تایید داوران است.

 

http://www.iwnt.com/iwnt13/

 

 

/ 0 نظر / 40 بازدید