جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان به همراه بازدید از کارگاه


جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان به همراه بازدید از کارگاه (سه روزه)

دوره های آموزشی ساختمان خانه عمران

گروه دورهزمان برگزاریمدت ساعتتاریخ شروعظرفیتقیمت(ریال)  14-06-45 چهارشنبه-پنجشنبه 22-14 و جمعه 14-8 22 91/06/15 دارد 2900000    محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی

 

 

http://www.edj.ir/codes/form/view.php?id=93
/ 0 نظر / 6 بازدید